Rydyn ni’n rhoi’r llety a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar bobl agored i niwed fel y gallan nhw fyw bywydau mwy diogel, hapus ac annibynnol a dod yn rhan o’u cymunedau.

Rydyn ni’n dîm o fwy na 250 o bobl ymroddedig sy’n ceisio’n gorau glas i sicrhau bywyd gwell i’r rhai sy’n wynebu digartrefedd.

Rydyn ni wedi bod yn darparu llety a gwasanaethau cymorth ar gyfer pobl ddigartref ers 1978, gan ddechrau gyda hostel 20 gwely yng Nghaerdydd ac ehangu i fod yn asiantaeth amlbrosiect sy’n gweithio gydag 16 Awdurdod Lleol yng Nghymru. Rydyn ni’n arbenigo mewn darparu gwasanaethau ar gyfer pobl sydd ag anghenion lluosog, cymhleth; pobl sydd, oherwydd eu hanghenion cymorth uchel, yn cael eu cau allan yn aml o wasanaethau eraill ac sy’n ei chael hi’n anodd cael gafael ar lety. Mae’r Wallich yn cynnig gwasanaethau sydd mor amrywiol â’r grŵp cleientiaid rydym yn ei wasanaethu a’n prif nod yw sicrhau bod pawb yn gallu manteisio ar y gefnogaeth sy’n briodol i ddiwallu eu hanghenion. Mae atebion hirdymor, yn hytrach na rhai tymor byr, yn cael eu datblygu mewn partneriaeth â’r cleient.

Mae dros 30 mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl agored i niwed wedi arwain at arferion gwaith sydd wedi datblygu’n ffordd unigryw ac effeithiol o weithio gyda chleientiaid.

Mae’n hegwyddorion cynhwysiant yn golygu nad ydym ni’n gosod rheolau diangen a’n bod wastad yn chwilio am ffyrdd o ddiwallu dymuniadau ein cleientiaid, hyd yn oed y rhai sy’n byw bywydau anhrefnus sy’n golygu eu bod wedi’u gwrthod gan asiantaethau eraill. Dyna pam ein bod yn ceisio cael gwared ar rwystrau a allai eu rhwystro rhag gallu derbyn ein gwasanaethau.

Yn ymarferol mae hyn yn golygu, er enghraifft, bod gennym ni brosiectau lle caniateir defnyddio cyffuriau neu alcohol ar yr eiddo o fewn ffiniau’r gyfraith ac mae croeso i gleientiaid ddod ag anifeiliaid anwes i’w llety.

Credwn fod pawb yn haeddu’r hawl i gartref, ond yn fwy na hynny, fod pawb yn haeddu’r hawl i deimlo’n ddiogel, i deimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a theimlo’n bositif am eu dyfodol.