Stori Safraz

23 Nov 2020

dedfryd o garchar

Yn dilyn dedfryd o garchar, roedd Safraz yn gwybod ei fod angen newid ei ffordd o fyw er mwyn ei hun a’i deulu.

Darllenwch ei stori er mwyn darganfod sut y gwnaeth newidiadau cadarnhaol gyda chymorth The Wallich ac asiantaethau partner eraill.

“Cefais fy arestio a’m cyhuddo gyda meddiant gyda’r bwriad o gyflenwi cyffuriau dosbarth A.  Cefais fy remandio yng Ngharchar Ei Mawrhydi (CEM) Caerdydd tan y cefais fy nedfrydu am bum mlynedd.

Unwaith y cefais fy nedfrydu, gwnaeth effeithio arnaf mewn ffordd negyddol.

Teimlais yn flin gyda mi fy hun, gan wybod y byddwn i’n gadael fy ngwraig a’m pedwar plentyn i ymorol drostyn eu hunain.

Dim ond naw mis oed oedd y plentyn ieuengaf a byddwn i’n colli eu gweld yn tyfu.

Roeddwn i’n bryderus ynglŷn â sut y byddai fy nheulu yn ymdopi hebof ac roedd hyn yn fy ngwneud yn benderfynol o newid fy ffordd o fyw er gwell.

Newidiadau Cadarnhaol

Dechreuais weithio yn y gegin ac ennill cymwysterau, gan gynnwys:

Yn ogystal, cwblheais gwrs Ymwybyddiaeth Cyffuriau ac Alcohol ac ennill cymwysterau pellach:

Ym mis Chwefror 2019, enillais fy Nghategori-D (Carchar gyda’r diogelwch isaf sy’n caniatáu carcharorion cymwys i dreulio rhan fwyaf o’u diwrnod o’r carchar ar drwydded i ymgymryd â gwaith, addysg neu ar gyfer dibenion adsefydlu eraill) a chefais fy nhrosglwyddo i garchar agored.

Pan gyrhaeddais, roeddwn i’n teimlo yn hapus.  Fodd bynnag, ar yr un pryd, roeddwn i’n teimlo’n ddryslyd oherwydd mai hwn oedd y tro cyntaf i mi fod mewn carchar agored ac nid oeddwn yn gwybod beth i’w ddisgwyl.

Ar ôl fy nghyfnod cynefino cychwynnol, dechreuais weithio gyda St Giles Trust fel Cynghorydd Cymheiriaid a chwblheais fy Lefel 3 mewn Cyngor a Chanllawiau.

Yna, cymerais ran yn Rhaglen CHASE ac ennill y cymwysterau canlynol:

O wirfoddoli i waith

textimgblock-img

 

Ym mis Tachwedd 2019, cefais leoliad gyda The Wallich yng Nghasnewydd.

Dechreuais fel gwirfoddolwr yn gweithio gyda phobl ddigartref a phobl â phroblemau cam-drin sylweddau.

Ar ôl wyth wythnos o wirfoddoli, cynigiwyd swydd gyflogedig llawn amser i mi fel Mentor, a fydd yn swydd i mi ar ôl i mi gael fy rhyddhau.

Hoffwn ddiolch i holl staff y carchar am roi’r cyfle i mi gyrraedd lle’r ydw i heddiw.

Mae pawb sy’n dod i CEM Presgoed yn cael y cyfle i wella’u hunain.  Gwneuthum i hynny a gallwch chi wneud hefyd.

Cymerwch yr amser i newid eich bywyd a’ch dyfodol.”

Dywedodd Lisa Davies, Rheolwr Prosiect yng Nghasnewydd

“Bu Safraz yn ychwanegiad ffantastig a gwych i dîm Casnewydd.

Daeth â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth gydag ef, a enillwyd o’i astudiaethau a’i brofiad gwaith, tra’r oedd yn y carchar ac fel gwirfoddolwr.

Yn bwysicach, oherwydd ei fod wedi byw’r profiad, gall uniaethu â chleientiaid sydd yn aml â bywydau cymhleth, anhrefnus ac anghenion yn dilyn hynny.

Mae’n gallu cynnig lefel o gefnogaeth sy’n cael ei barchu a’i werthfawrogi fel ei gilydd gan y cleient.”

Tudalennau cysylltiedig