Rydyn ni’n gweithio’n ddiwyd i gael pobl oddi ar y strydoedd,
cadw pobl oddi ar y strydoedd y creu cyfleoedd i bobl.

Mae ein prosiectau Atal yn cynnwys amrywiaeth eang o wasanaethau sy’n atal digartrefedd neu’n gwneud bywyd yn haws i bobl ddigartref. Nod ein prosiectau yw atal digartrefedd, darparu cyngor, gwasanaethau cyflafareddu a bondiau i bobl fel y gallan nhw symud i lety rhentu preifat.

Mae ein Timau Ymyrraeth Cysgu ar y Stryd (RSIT) yn parhau i helpu’r bobl ddigartref fwyaf agored i niwed ac anhrefnus ar ein strydoedd drwy ddarparu Allgymorth ar ffurf bwyd poeth, cyngor, atgyfeiriadau a llwybrau allan o ddigartrefedd.

Mae ein Llety a Chymorth yn cynnwys prosiectau preswyl lle rydyn ni’n cynnig cymorth dros dro i bobl mewn llety dan ein rheolaeth. Mae’r rhain yn cynnwys hostelau mynediad uniongyrchol, llochesau nos brys a llety ar gyfer pobl sydd â phroblemau penodol e.e. sy’n camddefnyddio sylweddau neu sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Mae ein Cymorth hefyd yn cynnwys prosiectau Cymorth Tenantiaeth lle rydyn ni’n cynorthwyo pobl sydd â llety ond sy’n wynebu anawsterau tenantiaeth. Gall y gwaith hwn amrywio o atal argyfwng, atal rhywun rhag cael ei droi allan o’i gartref drwy helpu pobl i gael y sgiliau sydd eu hagen i ddal gafael ar eu tenantiaeth.

Mae rhywfaint o’n gwaith Llety a Chymorth yn darparu gwasanaeth penodol ar gyfer Ieuenctid a Theuluoedd.

Mae ein Prosiectau Dysgu a Chyflogaeth yn cynnwys gwasanaethau amrywiol sy’n annog y bobl sy’n derbyn ein cymorth i ddefnyddio’r sgiliau sydd ganddyn nhw neu ddysgu sgiliau newydd, fel y gallan nhw ailafael mewn gwirfoddoli, addysg neu gyflogaeth. Rydyn ni’n cynnig cyrsiau hyfforddi, cyfleoedd gwirfoddoli a gweithdai ymarferol i gefnogi pobl i fod yn barod ar gyfer gwaith.

Rydyn ni’n gweithio gyda dynion, menywod, cyplau, pobl ifanc, teuluoedd a chŵn!

Mae gennym ni dros 60 o brosiectau ledled 16 Awdurdod Lleol ac rydyn ni’n gweithio gyda dros 4,000 o bobl bob blwyddyn. Rydyn ni’n cefnogi grŵp cleientiaid amrywiol sy’n newid o hyd ac mae ganddyn nhw straeon unigryw i’w dweud a phrofiadau unigryw o ddigartrefedd.

Mae’n gwaith mor amrywiol â’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi, ond gellir ei ddosbarthu i’r categorïau cyffredinol canlynol:

Atal – Rhwystro pobl rhag cael eu hunain yn ddigartref yn y lle cyntaf

Allgymorth – Cael pobl oddi ar y strydoedd

Llety a Chymorth - Cadw pobl oddi ar y strydoedd

Teuluoedd & Ieuenctid – Cymorth a llety ar gyfer rhieni a phobl ifanc dan 18 oed

Dysgu, Gwirfoddoli & Chyflogaeth – Helpu pobl i ddefnyddio eu sgiliau presennol neu ddysgu rhai newydd