Rhaglen Wirfoddoli Preswylwyr a Defnyddwyr Gwasanaethau (RSVP)

Caerdydd a'r Fro

02920668464

Mae Rhaglen Wirfoddoli Preswylwyr a Defnyddwyr Gwasanaethau (RSVP) yn gynllun gwirfoddoli sydd wedi’i gefnogi ac sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer preswylwyr a defnyddwyr gwasanaethau The Wallich

Mae RSVP yn cynnig cyfleoedd ymarferol, strwythuredig, a hwyliog i wneud y canlynol:

Mae amrywiaeth o gyfleoedd i wirfoddoli mewn nifer o feysydd fel garddio, cynnal a chadw, mentora cyfoedion, ymgyfeillio a chymryd rhan mewn gweithdai gwella sgiliau.

Rydym ni’n cefnogi ac yn meithrin anghenion a diddordebau cleientiaid i ganfod lleoliad gwirfoddoli priodol sy’n cyd-fynd â’u sgiliau a’u huchelgeisiau unigol.

Gall gwirfoddoli fod yn gam cyntaf, a phwysicaf, i bobl symud ymlaen â’u bywydau.

Yn y pen draw, rydym ni am helpu pobl i gynyddu eu sgiliau a’u hyder er mwyn gallu gwneud cais am swydd, ei hennill a’i chadw ynghyd â theimlo’n barod i fyw’n annibynnol.

Tudalennau cysylltiedig