Jan with J.Davies at PSGroup
10/04/15

Mae arbenigwyr Direct Marketing y PS Group wedi lansio cynllun arloesol ar y cyd â The Wallich wrth iddyn nhw dreialu diwrnod recriwtio unigryw ar gyfer pobl sydd wedi profi digartrefedd.

Jonathan Davies, arwr o’r byd rygbi, yn siarad yn y digwyddiad lansio.

Drwy eu gweithgarwch masnachol, nod PS Group yw rhoi rhywbeth yn ôl i gymdeithas drwy roddion elusennol neu ddigwyddiadau sy’n helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau. Maen nhw wedi ymuno ag elusen ddigartrefedd The Wallich er mwyn treialu ‘On The Up’, cynllun mentora a chyflogaeth gyda’r nod o oresgyn y rhwystrau i gyflogaeth y mae pobl ddigartref a phobl a arferai fod yn ddigartref yn eu hwynebu.

Bydd y PS Group yn cynnig diwrnodau blasu a lleoliadau ynghyd â chynlluniau mentora a datblygu, gan alluogi pobl i ddysgu a fyddai gweithio mewn amgylchedd canolfan alwadau yn addas ar eu cyfer nhw. Yna byddan nhw’n cynnig cyflogaeth i unrhyw un sydd â diddordeb, a chan weithio mewn partneriaeth â The Wallich, byddan nhw’n sicrhau eu bod yn cael y cymorth a’r anogaeth briodol er mwyn eu galluogi i lwyddo.

Mae The Wallich yn cefnogi dros 4,000 o bobl y flwyddyn i gael y llety a’r cymorth sydd eu hangen i fyw bywydau mwy diogel, hapusach a mwy annibynnol ac i fod yn rhan o’u cymunedau.

Mae bron i 70% o’r bobl y mae The Wallich yn eu cynorthwyo wedi cael swydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae’r rhan fwyaf yn awyddus iawn i barhau i weithio neu i fynd yn ôl i waith ond gall y rhai sydd wedi cael profiad o ddigartrefedd wynebu rhwystrau fel diffyg profiad, diffyg hunan-barch, bod yn agored i niwed a chael eu stereoteipio gan gyflogwyr wrth ddychwelyd i’r gwaith.

Yn ôl Jan Balsdon o The Wallich;

“Dyw colli eich cartref ddim yn golygu colli eich sgiliau. Mae gennym ni lawer o bobl sydd â doniau arbennig a phrofiad i’w rannu a gallwn eu paratoi cymaint â phosibl ar gyfer gwaith – ond heb fusnesau fel y PS Group, ni fyddai’r cyfleoedd yn bodoli. Dyna pam mae’r cynllun hwn mor bwysig”.

Jonathan Davies yn sgwrsio â staff y PS Group ac ymwelwyr o The Wallich am ei gefndir – cael ei fagu ar Ystâd Gyngor yn y Gorllewin a’r heriau a wynebodd yn ystod ei arddegau;

“Pan oeddwn i’n 16 oed cefais gynnig brentisiaeth ac roeddwn i mor ddiolchgar am y cyfle. Mae cyrraedd unrhyw amgylchedd newydd yn brofiad anodd ond mae’r gweithlu yma yn groesawgar ac yn cynnwys pawb. Rydw i’n gwybod pa mor werthfawr yw cael ffrindiau ac aelodau gwerth chweil yn eich tîm a sut gall hyn eich helpu i lwyddo a dyma sy’n digwydd yma.”

Gobaith y PS Group a The Wallich yw y bydd hwn yn gychwyn ar bartneriaeth unigryw a manteisiol iawn i bawb.
Yn ôl Wayne Phillips, Cyfarwyddwr y PS Group:

“Y peth pwysicaf yw bod â’r awydd i weithio. O safbwynt y PS Group, os ydych chi am weithio does ‘na ddim all eich rhwystro rhag llwyddo. Mae rhoi’r cyfle hwn i bobl yn syniad da i’r wlad gyfan, yn ogystal ag i’r rhai sy’n rhan o’r fenter. Rydym ni’n falch o helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn ac mae’n anrhydedd gwneud hynny”.

Cadarnhaodd y PS Group eu hymrwymiad i gefnogi The Wallich drwy gyhoeddi y byddan nhw’n cyfrannu £10,000 i’r elusen Nightshelter yng Nghaerdydd, a oedd yn wynebu cau ddiwedd y llynedd o ganlyniad i doriadau’r Cyngor.