Ellie Pearson

Arweinydd Gweithredol Strategol

| 02921 508 831
Arweinydd Gweithredol Strategol

“Mae gan bawb hanes a gorffennol, ond yn bwysicach, mae pawb yn haeddu’r cyfle i roi cynnig arall arni a newid eu dyfodol.”

Ellie yw’r Arweinydd Gweithredol Strategol ar gyfer Arloesi a Gwella Gwasanaethau, Amgylcheddau sy’n Ystyriol o Gyflyrau Seicolegol a Gwasanaethau Therapiwtig ledled Cymru.

Mae gan Ellie 12 mlynedd o brofiad yn y trydydd sector. Ymunodd â The Wallich yn 2012 fel Gweithiwr Cymorth, ar ôl cwblhau graddau Israddedig a Meistr mewn Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg a gwaith gwirfoddol amrywiol.

Bu Ellie’n gweithio ar y rheng flaen am sawl blwyddyn a datblygodd brofiad helaeth o ddatblygu a darparu gwasanaethau adsefydlu, dysgu ac ymgysylltu arloesol ar gyfer pobl sy’n profi digartrefedd, heriau iechyd meddwl, pobl â chefndir troseddol ac anghenion cymhleth a fyddai’n gwella cymorth sy’n gysylltiedig â thai ac yn adeiladu arno.

Yn ystod y cyfnod hwn ac mewn gwahanol rolau rheoli prosiectau, bu Ellie’n gweithio ar bartneriaethau i greu cyfleoedd ar gyfer pobl ar y cyrion, gan herio stigma, gwahaniaethu a sicrhau newid.

Yn fwyaf nodedig, fe wnaeth Ellie ddatblygu ac arwain prosiect Adeiladu Cyfleoedd, Sgiliau a Llwyddiant The Wallich (BOSS), gwasanaeth dysgu a lles yn Ne Cymru ar gyfer pobl ag euogfarnau, am bedair blynedd cyn symud ymlaen i fod yn uwch reolwr yn 2019.

Yn ei rôl fel Arweinydd Gweithredol Strategol, Ellie sy’n arwain Fframwaith Diogelu mewnol The Wallich, gan ymgorffori polisïau diwygiedig ac adnodd adrodd newydd.

Mae Ellie’n angerddol dros wasanaethau sy’n cyfuno dulliau therapiwtig a chymryd risgiau cadarnhaol gyda mentora a chymorth. Mae’n cynnig cyfle i bobl fynd i’r afael ag achosion sylfaenol eu hymddygiad, torri cylchoedd dinistriol a chymryd cyfrifoldeb dros eu dyfodol.

Yn 2019, dychwelodd Ellie i’r brifysgol i gwblhau Tystysgrif ôl-radd mewn Sgiliau Cwnsela.

“Un o’r pethau pwysicaf i mi am The Wallich yw nad ydyn ni’n troi ein cefnau ar bobl, hyd yn oed os oes rhaid iddyn nhw ddod yn ôl ugain gwaith, pan fyddan nhw’n barod i roi cynnig arall arni, rydyn ni yno iddyn nhw.”

Arbenigeddau

 • Diogelu oedolion a phlant
 • Camddefnyddio sylweddau a lleihau niwed
 • Cyfiawnder Troseddol ac ailsefydlu
 • Asesu a rheoli risg
 • Cwnsela a seicotherapi
 • Cynnwys defnyddwyr gwasanaeth
 • Iechyd meddwl ac anghenion cymhleth
 • Systemau, monitro a gwerthuso
 • Gwasanaethau tendro a chomisiynu
 • Atal digartrefedd
 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod / Cymorth sy’n Seiliedig ar Drawma
 • Amgylcheddau sy’n Wybodus o Safbwynt Seicolegol

Tudalennau cysylltiedig