Black and White Sarah on seat
02/02/15

Symudodd Sarah i Lanelli o Aberdaugleddau Noswyl y Nadolig. Roedd wedi bod yn byw yn nhŷ mawr pedair ystafell wely rhieni ei chyn ŵr ac roedd y berthynas rhwng y naill ochr a’r llall wedi chwalu. Ei chyn rieni yng nghyfraith oedd ei landlordiaid, ond roedd y tŷ wedi mynd a’i ben iddo ac roedd y berthynas anodd rhyngddyn nhw’n golygu ei bod yn amhosib ei drwsio.

Daeth y berthynas rhwng Sarah a’i phartner newydd i ben a symudodd allan. Doedd gan Sarah ddim incwm, roedd yn byw ar ei phen ei hun mewn tŷ mawr, heb wres, ac roedd ganddi ferch ifanc. Dywedodd Sarah ei bod hi a’i merch;
“Yn ceisio defnyddio cyn lleied o le â phosib i gadw’n gynnes”.

Roedd gan Sarah hanes o gamddefnyddio sylweddau ond roedd wedi cadw’n lân am sawl blwyddyn. Achosodd straen y sefyllfa iddi ddechrau yfed mwy na’r arfer a dechreuodd ei hyfed fynd allan o reolaeth:
“Digwyddodd hyn yn araf dros amser. Doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor ddrwg oedd pethau tan i mi ganfod fy hun yn sydyn yn methu ymdopi heb ddiod ac roedd fy nerfau’n rhacs. Dyna pryd roeddwn i’n gwybod bod angen i bethau newid”.

Derbyniodd Sarah gymorth ar gyfer ei hyfed gan Wasanaeth Camddefnyddio Sylweddau De Orllewin Cymru ac fe’i cyfeiriwyd at The Wallich am gymorth gyda’i llety anaddas.
“Roedd Henry, fy ngweithiwr cymorth yn The Wallich, yn anhygoel. Roedd fel pe bai pwysau’r byd wedi’i godi oddi ar fy ysgwyddau. Fe helpodd e fi gyda phopeth a daeth o hyd i dŷ dwy ystafell wely i mi a’m merch, cartref y gallwn ei fforddio ac yn ddigon agos fel nad oedd y ferch yn gorfod symud ysgol. Symudon ni allan o dŷ fy nghyn-rieni yng nghyfraith ac fe wnaeth cymryd cam yn ôl o’r sefyllfa bopeth cymaint yn well ar unwaith. Roeddwn i’n gallu gweld golau ym mhen draw’r twnnel”.

Yna, aeth Sarah ar raglen ddadwenwyno ac mae wedi bod yn sych ers misoedd. Dechreuodd mewn dosbarth crochenwaith mewn coleg lleol a dechreuodd wirfoddoli yn Siop Elusen Sefydliad Prydeinig y Galon.

Mae Sarah yn edrych ymlaen bellach at bennod newydd;
“Mae bywyd cymaint gwell nawr ac mae pawb wedi sylwi ar y gwahaniaeth ynddo i. Mae cymaint o ddrysau wedi agor ac rydw i’n edrych ymlaen at y dyfodol”.