People doing Yoga in city hall
21/04/15

Ddydd Sul 10 Mai heidiodd dros ddau gant o bobl sy’n ymarfer yoga i Neuadd y Ddinas Caerdydd i godi arian at y Wallich mewn menter o’r enw Yoga For Good.

Yoga Fever, cwmni o Gaerdydd a drefnodd y digwyddiad, a noddwyd yn garedig iawn gan y CPS Group, ac roedd yn cynnwys diwrnod llawn o ddosbarthiadau yoga amrywiol, ynghyd â stondinau yn gwerthu byrbrydau cartref blasus a therapyddion yn cynnig tylino’r corff ac adweitheg.

Roedd athrawon yoga o bob cwr o Gymru wedi rhoi o’u hamser i’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac roedd y therapyddion yn gweithio’n ddi-dâl hefyd – gan ofyn am roddion i’r elusen yn lle tâl.

Eglurodd Catherine Kelleher, Sylfaenydd Yoga Fever, y syniad y tu ôl i Yoga For Good;

“Mae trugaredd yn un o elfennau allweddol yoga. Pan mae yoga yn dod yn rhan ganolog o’ch ffordd o fyw rydych chi’n ymgorffori trugaredd tuag atoch eich hun ac eraill yn eich ffordd o fyw. Mae Yoga Fever wedi gwneud hyn ar raddfa fach o’r cychwyn cyntaf – gan gynnig dosbarthiadau rhad ac am ddim o dro i dro a gofyn am roddion i elusennau. Yna cynhaliwyd digwyddiad ar raddfa fawr i godi arian at Apêl Corwynt y Pilipinas yn 2013. Y tro hwn, roeddem am ganolbwyntio ar elusen leol ac mae gan The Wallich brosiectau yng nghyffiniau ein stiwdio felly fe wnaethom ni eu dewis nhw”.

Mae yna reswm arall, mwy personol, pam y dewisodd Catherine gefnogi’r Wallich. Yn anffodus bu farw ei brawd hynaf yn ei bedwardegau ar ôl ceisio ymdopi â chaethiwed i gyffuriau, materion iechyd meddwl a digartrefedd ar y stryd am flynyddoedd. Meddai Catherine:

“Mae pobl yn synnu o glywed stori fy nheulu. Mae’r stigma a’r tybiaethau am ddigartrefedd yn cynnwys ymadroddion fel ‘allai o byth ddigwydd i mi’ ac mae’n teulu ni’n dangos y gall ddigwydd i unrhyw un, o unrhyw gefndir”.

Yoga chwerthin, yoga acrobatig a yoga beichiogrwydd oedd tri o’r 25 math gwahanol o yoga a gafwyd yn ystod y dydd.

Cododd y cyfranogwyr nawdd ychwanegol hefyd drwy gymryd rhan mewn her i gwblhau 108 o ymarferion cyfarch yr haul – dilyniant deinamig o ymarferion ymestyn a gwthio.

Hyd yn hyn, codwyd £4,918.41 yn sgil y digwyddiad a chyda mwy o roddion yn dod i law o hyd, mae Yoga Fever yn hyderus y bydd y cyfanswm yn cyrraedd £5,000.

Mae’r holl fanylion yn www.yogaforgood.co.uk

Os nad oeddech chi’n gallu bod yno, gallwch gefnogi’r digwyddiad drwy gyfrannu rhodd o £5 mewn neges destun i: YOGA15 £5 i 70070