Cymynroddion

Rhoddion mewn Ewyllysiau

Gadael cymynrodd ar gyfer dyfodol mwy disglair i rywun sy’n profi digartrefedd

Gadael cymynrodd ar gyfer dyfodol mwy disglair i rywun sy’n profi digartrefedd

Mae meddwl am beth sy’n digwydd ar ôl i ni fynd yn rhywbeth y byddai’n well gennym osgoi ei ystyried – ond gallai fod yn un o benderfyniadau pwysicaf bywyd.

Gallai eich cymynrodd chi greu dechrau newydd ym mywyd rhywun, gallai gynnig dyfodol mwy disglair a darparu llwybr allan o ddigartrefedd.

Mae gadael rhodd yn eich Ewyllys i elusen yn ein galluogi i gynllunio ar gyfer y dyfodol a sicrhau y gallwn barhau i fod yno i ddarparu atebion i’r rhai sydd eu hangen.

Gall cyfraniad bychan gael effaith aruthrol a gall helpu i ddarparu dyfodol lle mae digartrefedd yn perthyn i’r gorffennol.

Gallai’ch etifeddiaeth chi helpu rhywun i ddechrau ei fywyd o’r newydd drwy gynnig dyfodol gwell a darparu ffordd allan o ddigartrefedd.

Cymynrodd -Rhoddion mewn Ewyllysiau

Beth fydd eich cymynrodd chi?

Dyfodol lle na fydd unrhyw un yn gorfod cysgu ar y stryd.

Rydym yn chwilio’n gyson am ffyrdd newydd ac arloesol i ddarparu ateb i’r nifer gynyddol o bobl sy’n cael eu gorfodi i gysgu allan.

Boed hynny’n gyflwyno rhagor o dai fforddiadwy neu wneud Ailgartrefu’n Gyflym y prif fodel yng Nghymru, gallai eich cymynrodd chi ddylanwadu ar ddyfodol lle nad oes rhaid i unrhyw un dreulio noson ar y strydoedd.

Darllenwch ein hastudiaethau achos i weld sut bydd eich rhodd yn gwneud gwahaniaeth

Ymdeimlad newydd o gymuned

Diffyg tai addas a fforddiadwy yw un o’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu wrth helpu pobl oddi ar y strydoedd.

Mae gennym weledigaeth i ddatblygu’r micro-bentref cyntaf yng Nghymru – cymuned o gartrefi bach cynaliadwy, hunangynhwysol lle gall pobl fyw wrth iddynt ddechrau rhoi trefn ar eu bywydau.

Gallai rhodd yn eich Ewyllys helpu i greu ymdeimlad newydd o gymuned i’r rhai sydd wedi wynebu ynysu cymdeithasol am gymaint o amser.

Torri’r cylch digartrefedd am byth

I’r rhai sy’n gallu gweithio, sicrhau cyflogaeth sefydlog â thâl yw’r llwybr gorau yn aml allan o ddigartrefedd.

Drwy gynnig cyfle i rywun ddatblygu eu hyder a’u sgiliau, gallwn eu helpu i gefnu ar ddigartrefedd am byth.

Gallai rhodd yn eich ewyllys gynnig dyfodol mwy disglair i’r rhai sydd wedi bod ar yr ymylon.

Gwybodaeth bellach am adael cymynrodd

Am wybodaeth bellach am sut y gallwch adael rhodd yn eich Ewyllys neu sut y bydd eich rhodd chi yn helpu’r rhai sydd ei hangen, cysylltwch â’n tîm.

E-bost: dosomething@thewallich.net

Ffoniwch: 029 2066 8464

Tudalennau cysylltiedig