Mae gwirfoddoli gyda The Wallich yn ffordd wych i chi gyfrannu at ein gwaith o fynd i’r afael â digartrefedd.

Yn ogystal â chyfrannu at ein hymdrechion, bydd gwirfoddoli’n rhoi cyfle i chi ddefnyddio’ch doniau, datblygu sgiliau newydd, cyfarfod pob math o bobl a dod yn rhan ganolog o dîm.

Mae llawer o’n gwirfoddolwyr yn gweithio’n uniongyrchol ar ein prosiectau gyda’n cleientiaid digartref neu gyda phobl sydd mewn sefyllfa fregus o ran lle i fyw. Gallai hyn olygu helpu cleient cymorth tenantiaeth i gwblhau ffurflen hawlio budd-daliadau neu ddosbarthu brecwast poeth a chyngor i bobl sy’n cysgu ar y stryd fel rhan o wasanaeth allgymorth ben bore.

Credwn fod gwirfoddoli o fudd i’r naill ochr a’r llall a dylai The Wallich a’n gwirfoddolwyr elwa ar y profiad. Dyna pam ein bod yn cynnig cyrsiau hyfforddi amrywiol a manteision arbennig ar gyfer ein gwirfoddolwyr.

Mae’r holl wirfoddolwyr yn gallu manteisio ar y cyrsiau hyfforddi mewnol y mae The Wallich yn eu cynnig, ynghyd â llu o gyrsiau e-ddysgu amrywiol. Rydyn ni o’r farn hefyd na ddylai unrhyw wirfoddolwyr fod ar eu colled. Dyna pam ein bod yn talu costau teithio gwirfoddolwyr i ac o’r gwaith, ynghyd ag unrhyw deithio sy’n cael ei wneud yn ystod eu hamser yn y gwaith. Byddwn hefyd yn talu am ginio i unrhyw un sy’n gwirfoddoli am bedair awr neu fwy ar unrhyw ddiwrnod penodol. Bydd gwirfoddolwyr yn cael cyfeiriad e-bost Wallich hefyd a fydd yn rhoi mynediad iddyn nhw i unrhyw gyfleoedd swyddi a hysbysebir yn fewnol..

I wneud cais, lawrlwythwch yn Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr (dogfen Word)..