Rhoi

Helpu pobl sy’n profi digartrefedd ar hyd a lled Cymru

Os ydych chi’n penderfynu rhoi rhodd untro neu roi bob mis, diolch yn fawr.

Rydych yn ymuno â chymuned o bobl sydd wedi ymrwymo i atal a rhoi diwedd ar ddigartrefedd, am byth.

Gallai rhodd untro helpu rhywun i gael yr eitemau hanfodol sydd eu hangen arnynt pan fydd eu hangen arnynt.

Gallai rhodd reolaidd helpu rhywun i symud i’w cartref newydd neu agor y drws i wella iechyd meddwl drwy ddarparu mynediad at gwnsela.

Pam rhoi?

Gallwch helpu pobl fel Danielle

Roedd Danielle mewn perygl o fod yn ddigartref ar ôl gadael y carchar.

Gyda’n cymorth ni, mae hi bellach mewn llety ac wedi dysgu sgiliau newydd ar gyfer dyfodol disglair.

“Fe wnaeth The Wallich roi cyfle i mi pan na fyddai neb arall wedi gwneud. Roedden nhw’n gweld fy mhotensial heb gymryd sylw o fy ngorffennol, gan helpu i siapio pwy ydw i heddiw.”

Darllenwch ein hastudiaethau achos

Chwilio am ffyrdd eraill o gefnogi pobl sy’n ddigartref?

Mae pobl yn cefnogi The Wallich mewn gwahanol ffyrdd.

P’un ai a ydych chi’n prynu anrheg bach gwahanol o’n siop ar-lein, yn codi arian yn y gwaith neu’n rhoi drwy’r gyflogres, gallwch gefnogi rhywun sy’n ddigartref mewn sawl ffordd.

Rhagor o wybodaeth

Tudalennau cysylltiedig