Anweledig (Caerdydd)

Dinasoedd Anweledig

Mewn partneriaeth â Dinasoedd Anweledig, y fenter gymdeithasol lwyddiannus, bydd Y Wallich yn hyfforddi pobl y mae digartrefedd yn effeithio arnynt i dywys ymwelwyr o amgylch eu dinas enedigol

Beth yw Dinasoedd Anweledig?

Mae Dinasoedd Anweledig yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n hyfforddi pobl y mae digartrefedd yn effeithio arnynt i dywys ymwelwyr o amgylch eu dinasoedd eu hunain ar droed.

Mae’r teithiau hyn yn rhoi cipolwg unigryw ar y ddinas, a’r tywyswyr eu hunain fydd yn dewis y themâu, gan gysylltu hanes y ddinas â’u profiadau a’u diddordebau personol eu hunain.

Dechreuodd y fenter Dinasoedd Anweledig yn 2016, ac maent wedi hyfforddi pobl fel tywyswyr yng Nghaeredin, Glasgow, Efrog a Manceinion.

Invisible Cities - Generic tour. Tour guides.

Sut bydd hyn o fudd i ddefnyddwyr gwasanaeth Y Wallich?

Rhan hollbwysig o waith Y Wallich yw datblygu datrysiadau cynaliadwy, tymor hir i roi diwedd ar ddigartrefedd.

Mae hyn yn dechrau drwy feithrin hyder a datblygu sgiliau drwy gael cleientiaid i helpu i gynllunio, darparu, gwerthuso a gwella’r gwasanaethau maent yn eu derbyn.

Drwy ddechrau cymryd rhan fel hyn, byddant yn barod i symud ymlaen i wneud gweithgareddau lle byddant yn gwneud cynnydd ffurfiol, a’r nod yw helpu pobl i gyrraedd lefel gynaliadwy o annibyniaeth drwy addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae modd i dywyswyr gael eu talu neu weithio’n wirfoddol, yn dibynnu ar ba ddewis sydd fwyaf addas ar gyfer eu hamgylchiadau ar y pryd.

Bydd modd ailfuddsoddi’r incwm o’r teithiau yn y sefydliad a defnyddio hynny i gefnogi tywyswyr i ennill sgiliau fel cyllidebu a rheoli arian.

Bydd tywyswyr yn cael hyfforddiant o safon – fel rheol bydd hyfforddiant ar ffurf gweithdy am gyfnod penodol, cyn iddynt weithio am rhwng pedwar mis a blwyddyn yn datblygu eu taith eu hunain ac yn ymarfer.

Bydd partneriaid creadigol a chymunedol yn darparu’r elfen hon o’r prosiect, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Archifau Morgannwg.

Byddant yn defnyddio eu sgiliau a’u harbenigedd i gofnodi, dehongli ac ymgysylltu ag amrywiaeth o wahanol gynulleidfaoedd wrth drafod hanes a threftadaeth.

Sut alla i archebu taith?

Bydd modd archebu teithiau drwy wefan Dinasoedd Anweledig cyn bo hir. Anfonwch e-bost at InvisibleCardiff@thewallich.net er mwyn archebu llawer o docynnau neu i wneud ymholiadau cyffredinol.

Sut alla i gefnogi?

Os gallwch chi helpu i hyrwyddo ein teithiau, cefnogi llwybrau i ddefnyddwyr ein gwasanaeth neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth, cysylltwch â Julia.Thomas@thewallich.net

Yn ôl Sylfaenydd Dinasoedd Anweledig, Zakia:
textimgblock-img

“Rydyn ni’n falch iawn o gael dechrau gweithio gyda’r Wallich yng Nghymru. Creu cyfleoedd i bobl yng Nghymru y mae’r Wallich, felly addas iawn ydy gweld teithiau Dinasoedd Anweledig yn dod yn rhan o’r hyn maen nhw’n ei wneud.

“Hefyd, mae Caerdydd yn lleoliad gwych ar gyfer y teithiau, gyda miloedd o ymwelwyr, digwyddiadau a hanes cyfoethog i’w rannu.”

Tudalennau cysylltiedig