Anweledig (Caerdydd)

Dinasoedd Anweledig

Mewn partneriaeth â Dinasoedd Anweledig, y fenter gymdeithasol lwyddiannus, bydd Y Wallich yn hyfforddi pobl y mae digartrefedd yn effeithio arnynt i dywys ymwelwyr o amgylch eu dinas enedigol

Beth yw Dinasoedd Anweledig?

Mae Dinasoedd Anweledig yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n hyfforddi pobl y mae digartrefedd yn effeithio arnynt i dywys ymwelwyr o amgylch eu dinasoedd eu hunain ar droed.

Mae’r teithiau hyn yn rhoi cipolwg unigryw ar y ddinas, a’r tywyswyr eu hunain fydd yn dewis y themâu, gan gysylltu hanes y ddinas â’u profiadau a’u diddordebau personol eu hunain.

Dechreuodd y fenter Dinasoedd Anweledig yn 2016, ac maent wedi hyfforddi pobl fel tywyswyr yng Nghaeredin, Glasgow, Efrog a Manceinion.

Sut bydd hyn o fudd i ddefnyddwyr gwasanaeth Y Wallich?

Rhan hollbwysig o waith Y Wallich yw datblygu datrysiadau cynaliadwy, tymor hir i roi diwedd ar ddigartrefedd.

Mae hyn yn dechrau drwy feithrin hyder a datblygu sgiliau drwy gael cleientiaid i helpu i gynllunio, darparu, gwerthuso a gwella’r gwasanaethau maent yn eu derbyn.

Drwy ddechrau cymryd rhan fel hyn, byddant yn barod i symud ymlaen i wneud gweithgareddau lle byddant yn gwneud cynnydd ffurfiol, a’r nod yw helpu pobl i gyrraedd lefel gynaliadwy o annibyniaeth drwy addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae modd i dywyswyr gael eu talu neu weithio’n wirfoddol, yn dibynnu ar ba ddewis sydd fwyaf addas ar gyfer eu hamgylchiadau ar y pryd.

Bydd modd ailfuddsoddi’r incwm o’r teithiau yn y sefydliad a defnyddio hynny i gefnogi tywyswyr i ennill sgiliau fel cyllidebu a rheoli arian.

Bydd tywyswyr yn cael hyfforddiant o safon – fel rheol bydd hyfforddiant ar ffurf gweithdy am gyfnod penodol, cyn iddynt weithio am rhwng pedwar mis a blwyddyn yn datblygu eu taith eu hunain ac yn ymarfer.

Bydd partneriaid creadigol a chymunedol yn darparu’r elfen hon o’r prosiect, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Archifau Morgannwg.

Byddant yn defnyddio eu sgiliau a’u harbenigedd i gofnodi, dehongli ac ymgysylltu ag amrywiaeth o wahanol gynulleidfaoedd wrth drafod hanes a threftadaeth.

Tywyswyr teithiau Anweledig (Caerdydd)

Dyma John

Helo, John ydw i, bardd ac ymgyrchydd sydd bob amser wedi galw Caerdydd yn gartref.

textimgblock-img

Cefais i fy magu yma, astudiais newyddiaduraeth yma ac es i ymlaen i brotestio am y tro cyntaf y tu allan i Gastell Caerdydd gyda’r mudiad Occupy.

Rydw i wedi bod yn rhoi llais i’r materion sy’n bwysig i mi drwy fy marddoniaeth ers dros ddegawd.

Rydw i’n credu eich bod chi’n deall llawer am rywle gan y bobl sy’n byw yno a’r pethau y maen nhw’n brwydro yn eu herbyn.

Ychydig o amser yn ôl, collais i fy swydd tua’r un pryd â chael fy nhroi allan gan fod y landlord eisiau gwerthu. Roeddwn i mewn sefyllfa fregus.

Roeddwn i’n byw mewn llety dros dro tan yn ddiweddar, ac yn gofalu am fy llesiant meddyliol.

Mae bod yn rhan o’r gymuned greadigol yng Nghaerdydd wedi chwarae rhan bwysig yn hyn.

Dydw i ddim bob amser yn hoff o gael cyswllt llygad â rhywun – dydy hyn ddim yn bersonol, ond mae’n rhan o fyw bywyd gyda syndrom Asperger.

Fodd bynnag, rydw i bob amser wedi mwynhau ymchwilio i’r straeon a’r digwyddiadau sy’n ein diffinio ni, ac mae gallu defnyddio fy niddordeb mewn hanes cymdeithasol fel rhan o (Caerdydd Anweledig) wedi rhoi llawer mwy o hyder i mi.

Teithiau Anweledig (Caerdydd)

Poetry, Protest and Place yng nghwmni John

Ewch i’r safleoedd lle mae protestiadau wedi bywiogi’r ddinas ac wedi paratoi’r ffordd ar gyfer newid. Mae John yn eich tywys i’r mannau cwrdd eiconig lle mae achosion byd-eang a lleol wedi cael eu brwydro.

Wrth wraidd hyn, mae’r berthynas rhwng y tensiynau hynny – Caerdydd fel prifddinas mewn gwlad fach yn ceisio dod o hyd i le ar y llwyfan byd-eang.

Mae John yn eich tywys drwy wahanol fathau o brotestiadau, gan ymweld â’r cofebau o bobl sydd wedi siapio Cymru yn y gorffennol a’r presennol, gan gynnwys Dic Penderyn a Betty Campbell.

Mae John yn cynnwys ei farddoniaeth yn fedrus, gan rannu ei waith ei hun ochr yn ochr â darnau allweddol. Mae’r daith hon yn bersonol ac yn wleidyddol, ac yn rhoi cipolwg i chi ar Gaerdydd fel dinas sy’n gwneud i bobl greu.

Uchafbwyntiau’r Daith

textimgblock-img

Gan ddechrau wrth y gofeb i Betty Campbell, bydd y daith hon yn eich arwain at greadigrwydd Stryd Womanby, ac yn cyfuno sut gwnaeth y Rhufeiniaid, y Llychlynwyr, y teulu Bute a Môr-ladron i gyd ddylanwadu ar y ddinas.

Byddwch chi’n clywed profiadau uniongyrchol, gan gynnwys protest y mudiad Occupy y tu allan i Gastell Caerdydd, ac achub lleoliadau cerddorol lleol.

Bydd y daith yn dod i ben ger cofeb Aneurin Bevan, sylfaenydd y GIG ac eiriolwr dros dai cymdeithasol.

Mae’r gofeb hon wedi bod yn fan cychwyn i brotestio yng Nghaerdydd ers degawdau, a bydd yn gwneud i chi gwestiynu beth y byddech chi’n ei newid pe gallech chi wneud hynny.

Sut alla i gefnogi?

Mae modd archebu teithiau ar wefan Dinasoedd Anweledig.

Mae modd anfon archebion am lawer o docynnau neu ymholiadau cyffredinol i InvisibleCardiff@thewallich.net

Os gallwch chi helpu i hyrwyddo ein teithiau, cefnogi llwybrau i ddefnyddwyr ein gwasanaeth neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio mewn partneriaeth, cysylltwch â Julia.Thomas@thewallich.net

Yn ôl Sylfaenydd Dinasoedd Anweledig, Zakia:
textimgblock-img

“Rydyn ni’n falch iawn o gael dechrau gweithio gyda’r Wallich yng Nghymru. Creu cyfleoedd i bobl yng Nghymru y mae’r Wallich, felly addas iawn ydy gweld teithiau Dinasoedd Anweledig yn dod yn rhan o’r hyn maen nhw’n ei wneud.

“Hefyd, mae Caerdydd yn lleoliad gwych ar gyfer y teithiau, gyda miloedd o ymwelwyr, digwyddiadau a hanes cyfoethog i’w rannu.”

Heritage Fund stamp logo

Tudalennau cysylltiedig