Stori Brett

03 Apr 2019

Mae Brett wedi bod drwy berthynas yn chwalu, diweithdra, digartrefedd, ac wedi bod yn gaeth i gyffuriau. Mae wedi bod drwy’r felin, ond nawr mae’n barod i rannu’i stori a siarad am ei siwrnai ef tuag at wella.

“F’enw i yw Brett. Rwy’n dod yn wreiddiol o Ben-y-bont ar Ogwr.

Rydw i wedi bod gyda’r Wallich am ddwy flynedd a hanner yn fras.

I ddechrau roeddwn i ym mhrosiect Vesta ym Mhen-y-bont ac wedyn fe symudais i Groes Ffin yn y Barri.

Fy siwrnai I

Fe ddechreuais fynd i ddibynnu ar gyffuriau pan oeddwn yn 30.

Roedd gen i fy nghwmni fy hun. Roedd yn eitha llwyddiannus. Roedd gen i dair fan, a thŷ braf yn Abertawe gyda fy nghariad.

Roedden ni newydd gael merch fach ond, o fewn rhyw wyth mis iddi ddod allan o’r ysbyty, fe sylwais fod fy nghariad ar y pryd wedi newid. Rwy’n meddwl ei bod hi’n mynd drwy iselder ôl-enedigol.

Roedden ni’n dadlau llawer. Felly, fe benderfynais i, yn hytrach na dadlau gyda babi newydd yn y tŷ, y byddwn i’n gadael. Ac fe adewais i.

Roeddwn i’n ceisio rhedeg y cwmni ar fy mhen fy hun, tra oeddwn i’n byw mewn hosteli, a llefydd gwely a brecwast. Roedd yn amhosib.

Yn y diwedd, doedd gen i ddim cwmni, dim tŷ, ac yn y bôn roeddwn i’n byw ar y stryd.

Dyna pryd y dechreuodd fy nghysylltiad â’r Wallich.

Rwy wedi cael cefnogaeth dda iawn gan y gweithwyr cymorth. Maen nhw’n fawr eu gofal ac maen nhw wedi bod yn wych gyda fi.

Caethiwed a dadwenwyno

Pan ddechreuais i ddefnyddio Diamorphine, fe sylweddolais i’n gyflym iawn mor ddibynnol arno yr oeddwn i’n mynd yn gorfforol.

Fe gymerodd amser hir i fi ar Buprenorphine i sefydlogi, oherwydd ychydig iawn o bobl mewn gwirionedd sy’n dod dros ddibyniaeth ar heroin.

Mae’n frwydr.

Ers i fi fod yn y Barri, rwy wedi rhoi gwerth 18 mis o brofion glân.

Cefais gynnig cwrs dadwenwyno yn Ysbyty Llandochau. Es i mewn i wneud cwrs 10 diwrnod. Roeddwn i’n poeni am y symptomau diddyfnu y byddwn yn eu cael.

Fe bares i bedwar diwrnod ar y ward. Roeddwn yn teimlo’n euog am fynd ag amser yr ysbyty, a mynd â lle yno, oherwydd dibyniaeth yr oeddwn i wedi ei thynnu arnaf fy hun.

Des yn ôl at brosiect y Wallich i weld fy ngweithiwr cymorth – y person roedd gen i fwyaf o ffydd ynddo.

Fe wnes i’r penderfyniad mod i am wneud y chwe diwrnod olaf yn fy fflat.

Am bedair wythnos wedyn, roeddwn i’n cael symptomau ofnadwy. Allwn i ddim cysgu na bwyta. Roeddwn i’n chwydu ac yn cael cryndod ofnadwy. Roeddwn yn isel fy ysbryd ac roedd fy emosiynau i fyny ac i lawr drwy’r amser.

Erbyn hyn rwy wedi gwella ac mae fy iechyd yn iawn.

Edrych ymlaen

Pan oeddwn i’n byw ar y stryd, allwn i ddim dychmygu sefyllfa lle byddwn i yn ôl yn gweithio, ar ôl i’m perthynas chwalu a minnau wedi mynd i ddibynnu ar gyffuriau oherwydd hynny.

Bydd y Wallich yn creu cynllun symud ymlaen i fi fel rhan o’r cymorth. Mae gen i opsiynau’n barod o ran llefydd i fyw ynddyn nhw, ac rwy’n gobeithio mynd yn ôl i’r byd adeiladu.

Dydw i ddim yn barod i gychwyn fy nghwmni fy hun eto. Rydw i eisiau’r holl fuddion sy’n dod o weithio i rywun arall – tâl salwch, tâl gwyliau, gwyliau blynyddol – nes bydda i wedi cael fy hyder yn ôl.

Mae’r Wallich wedi bod yn help aruthrol, drwy roi lle i fi i fyw a chymorth, ac rwy’n ddiolchgar iawn iddyn nhw.”

Tudalennau cysylltiedig