Y Bwrdd Ymddiriedolwyr

| 02920 668 464

 

Ni ddylid tanbrisio rôl ymddiriedolwyr o ran llywodraethu elusen. Mae ein bwrdd o arbenigwyr amrywiol yn helpu The Wallich i barhau’n ddiddyled, i gydymffurfio ac i fod yn ddiogel ac yn gorff  yr ymddiriedir ynddo.

Mae’r trydydd sector yn wynebu nifer o heriau ar hyn o bryd, gyda galwadau’n cynyddu’n barhaus ac adnoddau nad ydynt yn cynyddu ar yr un raddfa.

Fel ymddiriedolwyr, maent wedi ymrwymo  i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu i roi’r budd gorau posibl i’r cyhoedd, gan gynnal y safonau moesegol uchaf ar yr un pryd.

Yn The Wallich, rydym yn cadw gwerthoedd ein sefydliad yn agos at ein calonnau ac maent yn trosglwyddo’n uniongyrchol i’r modd yr ydym yn sefydlu diwylliant yr elusen ar lefel bwrdd. Yn y pen draw, ein rôl ni yw craffu ond rhaid gwrthbwyso hyn â’n rôl gefnogol fel cyfeillion beirniadol.

 

Ein Hymddiriedolwyr

Keith Power

Cadeirydd

Yn ddiweddar, ymddeolodd Keith o fywyd corfforaethol ar ôl gyrfa sylweddol fel arweinydd byd-eang yn cwmpasu sectorau moduron, caenau, ynni a Chyllid a Bancio, ac mae wedi dychwelyd i Gaerdydd o’i benodiad diweddaraf yn Shanghai, China.

Daw gydag ef brofiad eang a helaeth o arweinyddiaeth a meysydd corfforaethol i The Wallich fel Cadeirydd.

Will Henson

Is-gadeirydd

Will yw Rheolwr Polisi a Materion Allanol Tai Cymunedol Cymru.

Bu’n gweithio’n flaenorol i The Wallich yn y tîm Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus.

Cristina Nestares

Cristina yw Prif Weithredwr Yswiriant y DU yng nghwmni yswiriant Admiral Insurance.

Mae gan Cristina dros 18 mlynedd o brofiad rhyngwladol yn y sector gwasanaethau ariannol.

Dr Rossana Oretti

Yn flaenorol, roedd yn Seiciatrydd Ymgynghorol, gan arbenigo ym maes dibyniaeth o fewn Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro.

Roedd hefyd yn aelod o’r Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau (APoSM) i Lywodraeth Cymru am 10 mlynedd, gan roi cyngor ar bolisïau a datblygiadau ym maes camddefnyddio sylweddau.

Daeth Rosanna yn ymddiriedolwr am ei bod eisiau parau i roi cymorth i bobl ddigartref ar ôl iddi ymddeol.

Yr Athro Simon Moore

Mae Simon yn Athro adnabyddus a mawr ei barch  ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn ogystal â phortffolio academaidd enfawr o waith cyhoeddedig, mae Simon yn arbenigo mewn gwerthuso gwasanaethau ac asesiadau effaith yn ymwneud â lleihau niwed cysylltiedig ag alcohol.

Siobhan Williams

Mae Siobhan yn gyfreithiwr yn Darwin Gray.

Mae’n canolbwyntio ar Lywodraethu cyffredinol yn The Wallich a yn Gadeirydd y pwyllgor AD.

Million Abesha

Mae Million yn Weithiwr Achos i Gyngor Ffoaduriaid Cymru, ac mae ganddo brofiad o reoli prosiectau mewn nifer o Gyrff Anllywodraethol.

Mae ar dân dros helpu pobl sy’n cael trafferthion mewn bywyd, ac mae’n mwynhau trafod gwleidyddiaeth.

Siobhan Johnson

Mae Siobhan yn aelod Siartredig o CIPD ac yn Uwch weithiwr proffesiynol profiadol ym maes Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol, gyda dros 14 mlynedd o brofiad ym maes tai cymdeithasol.

A hithau bellach yn gweithio fel ymgynghorydd llawrydd, mae ganddi hefyd sgiliau mewn Coetsio, Newid Diwylliant, Meddwl yn Feirniadol, Lles Cyflogeion, Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Mae Siobhan yn eiriolwr dros gydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn frwd dros sicrhau bod pobl yn gwireddu eu potensial yn llawn.

Polly Thompson

Polly yw Cyfarwyddwr TG Valleys to Coast.

Cyn hynny, treuliodd 14 mlynedd yn cefnogi defnyddio technoleg a data i helpu unigolion ac i ymgyrchu dros newid polisi.

Mae ganddi MBA o’r Brifysgol Agored.

Oliver Townsend

Ar hyn o bryd mae Oliver yn gweithio i Platfform, ond cyn hynny bu’n gweithio i Cymorth Cymru, gan gynrychioli mudiadau sy’n perthyn iddo gan gynnwys The Wallich, Llywodraeth Cymru a mwy.

Gyda chefndir proffesiynol ym maes marchnata, polisi a chyfathrebu, a phrofiadau personol o ddiffyg pŵer mewn lleoliadau GIG mawr, mae’n gobeithio dod â rhai o’r sgiliau a’r profiadau hynny i The Wallich.

Ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr The Wallich

Os oes gennych chi sgiliau hanfodol y gallwch ddod â nhw i Fwrdd Ymddiriedolwyr The Wallich, cofrestrwch eich diddordeb i ymuno â’n bwrdd drwy e-bost: mail@thewallich.net

Tudalennau cysylltiedig