Ein tystiolaeth i ymchwiliad y Senedd ar ddigartrefedd

01 Dec 2022

Mae Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai y Senedd yn cynnal ymchwiliad i ddigartrefedd yng Nghymru.

Ym mis Ionawr 2022, ysgrifennodd y pwyllgor at nifer o randdeiliaid, gan gynnwys The Wallich, i rannu barn am y sefyllfa bresennol yn y sector tai, ac i ofyn nifer o gwestiynau penodol.

Ar y pryd, roedd gan y pwyllgor ddiddordeb yn;

Ar ôl ymchwiliadau pellach drwy gydol y gwanwyn a’r haf, cytunodd y pwyllgor ar gylch gorchwyl ar gyfer eu hymchwiliad.

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i archwilio:

Unwaith eto, ysgrifennodd y Pwyllgor at randdeiliaid, i ddarparu tystiolaeth gyfoes am y sefyllfa bresennol ar draws gwasanaethau digartrefedd.

Cawsom ein gwahodd hefyd i roi tystiolaeth i’r pwyllgor yn ystod eu cyfarfod ar 24 Tachwedd.

Mynychodd Thomas Hollick, Cydlynydd Polisi a Materion Cyhoeddus The Wallich y Senedd i ateb cwestiynau aelodau’r pwyllgor, ynghyd â chynrychiolwyr eraill y sector, gan gynnwys Cymorth Cymru, Byddin yr Iachawdwriaeth  a Nacro.

Tudalennau cysylltiedig