Llythyr brys am rewi cyllid HSG

30 Jan 2023

Mae toriad cyllid mewn termau real yn golygu rhewi cyflogau staff digartrefedd hanfodol yn ystod yr argyfwng costau byw

Rydym wedi ysgrifennu llythyr brys at Weinidogion yn gofyn iddynt ailystyried rhewi’r cyllid.

Yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru am 2023/24, cyfanswm y gyllideb Grant Cymorth Tai (HSG) i holl awdurdodau Cymru yw £166m.

Oherwydd chwyddiant, mewn termau real mae hyn yn doriad i’r cyllid presennol.

Beth y mae hyn yn ei olygu’n ymarferol:

Rydym wedi ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, y Gweinidog Newid Hinsawdd, y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, a’r Pwyllgor Cyllid yn y Senedd yn nodi ein pryderon.

Rydym yn gobeithio y bydd y materion a godir yn y llythyr yn eu cymell i ystyried natur hanfodol y gwaith a wnawn a bod angen gwobrwyo staff cymorth yn deg am ein cyfraniadau i gymunedau ledled Cymru.

Tudalennau cysylltiedig