Gwent BOOST

Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy, Torfaen

Mae prosiect Gwent BOOST yn brosiect pum mlynedd a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Mae’r prosiect yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr gwasanaeth ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Bydd y prosiect yn darparu mentrau newydd i bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, sy’n ddigartref ar hyn o bryd neu bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o ddigartrefedd, gan sicrhau bod pobl yn cael yr adnoddau a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen gyda’u bywydau, gan adael digartrefedd ar ôl am byth.

Mae’r prosiect yn adeiladu ar yr hyn sydd eisoes yn gweithio yng Ngwent.

Mae hefyd yn gweithio mewn partneriaeth i gyflawni pum prif weithgaredd:

Y Rhwydwaith Eiriolwyr

Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb a gwahaniaethu yn y sector rhentu preifat

Mae’r Rhwydwaith Eiriolwyr yn bodoli er mwyn creu llwyfan ar gyfer yr arferion gorau yn y Sector Rhentu Preifat yng Nghymru.

Rydyn ni’n recriwtio Eiriolwyr Gwirfoddol ar gyfer Tenantiaid a Landlordiaid a fydd yn cydweithio i ddatblygu mentrau ar y cyd ynghylch themâu blaenoriaeth a materion allweddol.

Bydd y gwaith hwn wedyn yn cael ei ddatblygu drwy ddigwyddiadau, ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol, eiriolaeth, a gweithgareddau eraill i godi ymwybyddiaeth.

Cysylltwch i gael rhagor o wybodaeth

Mae gwasanaeth Gwent BOOST yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o ddarparwyr gwasanaethau anhygoel.

Swydd Wag

Ydych chi eisiau helpu i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Ngwent?

Does dim swyddi gwag ar hyn o bryd.

Tudalennau cysylltiedig