Sian Aldridge

Cyfarwyddwr Gwasanaethau a Chefnogaeth

| 02920 668 464
Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau

Rwyf wrth fy modd ag ymagwedd The Wallich tuag at gyfranogiad a chynnydd. Rwy’n teimlo’n angerddol dros bobl a chredaf fod gan bawb rywbeth i’w gynnig i gymdeithas, waeth beth fo eu cefndir.

Dechreuodd Sian weithio gyda’r Wallich yn 2008 gyda Thîm Ymyrraeth Cysgwyr ar y Stryd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn 2020, fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau a Chefnogaeth.

Ym mis Hydref 2013, dechreuodd Sian reoli Rhaglen Wirfoddoli gan Breswylwyr a Defnyddwyr Gwasanaethau (RhWBDG) y Wallich drwy Gymru.  Parhaodd ei swyddogaeth i ymestyn yn unol â datblygiad a chynnydd y sefydliad i gydgynhyrchu a chreu cyfleoedd ar gyfer cleientiaid, gan gynnwys datblygu ffyrdd o ymgysylltu a chynnwys ein defnyddwyr gwasanaeth.  Mae hi’n angerddol ynglŷn â helpu pobl i ymgysylltu â’u cymunedau drwy dreftadaeth, celfyddydau, diwylliant a chwaraeon.

Ar ôl bod yn Bennaeth ar ein tîm Cyfranogi a Chynnydd, gan gynnwys ein rhaglenni Gweithio mewn Cyflogaeth Gynaliadwy (GMCG) a Datblygu Cyfleoedd, Sgiliau a Llwyddiant (DCSLl), penodwyd Sian yn ddiweddar fel Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau, lle y bydd yn parhau i arwain wrth gyflawni gwasanaeth creadigol ac arloesol yn ein holl brosiectau yng Nghymru, yn ychwanegol at gefnogi ein siwrnai i ddod yn Sefydliad Amgylchedd wedi’i Oleuo yn Seicolegol (AOS).

Nid oes gan Sian gefndir yn y trydydd sector, ond mae ganddi bersbectif unigryw.  Am wyth mlynedd, bu’n gweithio i gyfreithiwr gyda gradd Rheoli Busnes.  Ar ôl cael plant, gwnaeth Sian benderfyniad ymwybodol i adael ei swydd yn y sector corfforaethol a defnyddio ei sgiliau i helpu pobl yn lle hynny.  Rydym yn falch o ddweud nad yw erioed wedi difaru.

Ni ddylai bod yn ddigartref fod yn rhwystr rhag cyflawni nodau neu ddyheadau a gobeithio fy mod yn cyfrannu rhywfaint tuag at helpu pobl i gyflawni eu gobeithion.

 

Arbenigedd

  • Cyfiawnder troseddol
  • Cyflogaeth
  • Ymwneud â defnyddwyr gwasanaeth
  • Celfyddydau, diwylliant a threftadaeth
  • Gweithrediadau symudol
  • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) / Cymorth yn seiliedig ar drawma
  • Amgylchedd sy’n Seiliedig ar Anghenion Seicolegol (PIE)
  • Ymgysylltu â’r gymuned

Tudalennau cysylltiedig