Sian Aldridge (Hi)

Prif Weithredwr interim

| 02920 668 464
Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau

 

Yn 2020, penodwyd Sian yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau a Chymorth ac mae ganddi gyfrifoldeb gweithredol cyffredinol dros holl wasanaethau The Wallich ledled Cymru.

Mae hi’n sicrhau bod y bobl rydyn ni’n eu cefnogi yn cael y gofal a’r cymorth gorau posib gan gymunedau The Wallich.

Dechreuodd ei gyrfa gyda The Wallich yn 2008 gyda’r Tîm Ymyrraeth Cysgu ar y Stryd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yno, bu’n hyrwyddo  gwirfoddoli a chyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth.

Ym mis Hydref 2013, bu Sian yn rheoli rhaglen wirfoddoli defnyddwyr gwasanaeth The Wallich ledled Cymru. Parhaodd ei rôl i ehangu yn unol â datblygiad a chynnydd y sefydliad i gyd-gynhyrchu a chreu cyfleoedd i gleientiaid, gan gynnwys datblygu ffyrdd arloesol o gynnwys ein defnyddwyr gwasanaeth.

Mae hi’n frwd dros helpu pobl i ymgysylltu â’u cymunedau drwy dreftadaeth, y celfyddydau, diwylliant a chwaraeon.

Ar ôl arwain ein tîm Cyfranogiad a Datblygiad, penodwyd Sian yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau, lle bu’n parhau i arwain ar ddarparu gwasanaethau creadigol ac arloesol ar draws ein holl wasanaethau yng Nghymru.

Roedd Sian yn hanfodol o ran gyrru taith y Wallich i fod yn sefydliad Amgylcheddau sy’n Ystyriol o Gyflyrau Seicolegol.

Y tu allan i The Wallich, mae Sian yn aelod balch o Fwrdd Ymddiriedolwyr Cymorth Cymru. Mae’n gweithio ochr yn ochr ag unigolion brwdfrydig a phrofiadol eraill o’r sector i helpu i lywodraethu’r gwaith pwysig a wneir gan y tîm yn Cymorth.

Nid oedd gan Sian brofiad blaenorol o’r trydydd sector yn wreiddiol ond mae ganddi bersbectif unigryw. Am wyth mlynedd, bu’n gweithio i dwrnai gyda gradd mewn Rheoli Busnes. Ar ôl cael plant, gwnaeth Sian benderfyniad bwriadol i adael ei swydd yn y sector corfforaethol a rhoi ei sgiliau ar waith i helpu pobl. Rydyn ni’n falch o ddweud nad yw hi erioed wedi edrych yn ôl.

“Pan es i allan i ddarparu brecwast am y tro cyntaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr flynyddoedd yn ôl a chwrdd â fy nghleientiaid cyntaf, ac wrth i mi gynnig coffi a chlust gyfeillgar, fe wnes i ymrwymiad i wneud popeth yn fy ngallu i greu bywyd gwell i’r rheini sy’n ddigartref.

Allwn i ddim derbyn ein bod yn byw mewn cymdeithas lle nad oes gan ein pobl lais a’u bod yn cael eu gorfodi i fyw heb ddiogelwch a chynhesrwydd cartref.”

“Mae’r cymhelliant a gefais y diwrnod hwnnw wedi aros gyda mi drwy bob rôl yr wyf wedi ymgymryd â hi.

Dyma fy nghwmpawd, mae’n arwain fy ngwaith ac yn sicrhau bod ein cleientiaid wrth galon popeth a wnawn.”

 

Arbenigedd

  • Cyflogaeth
  • Cynnwys defnyddwyr gwasanaeth
  • Celfyddydau, diwylliant a threftadaeth
  • Gweithrediadau symudol
  • Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod
  • Cymorth sy’n seiliedig ar drawma
  • Amgylcheddau sy’n Wybodus o Safbwynt Seicolegol
  • Ymgysylltu â’r gymuned
  • Rheoli newid
  • Arweinyddiaeth

Tudalennau cysylltiedig