Polisi Preifatrwydd

Mae eich cymorth yn ein helpu ni i gael pobl oddi ar y strydoedd, cadw pobl oddi ar y strydoedd, a chreu cyfleoedd i bobl. Yn y Wallich, rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif ac ni fyddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol ond i weinyddu eich cyfrif a darparu’r gwasanaethau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt gennym ni.

Mae’r Wallich yn gyfrifol am yr wybodaeth a gesglir gennym. Felly, ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau y caiff ei storio a’i phrosesu’n ddiogel ac yn deg. Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r data a gesglir gennym, sut y mae’n cael ei ddefnyddio a’ch hawliau chi dros eich data.

Pa wybodaeth ydym ni’n ei chasglu?

Yr unig wybodaeth fyddwn ni’n ei chasglu yw’r wybodaeth sydd ei hangen arnom i weinyddu eich cyfrif yn effeithlon, gwella ein gwasanaethau, a chyfathrebu â chi yn y ffordd/ffyrdd yr ydych wedi eu dewis yn barhaus.

Mae’r data a gesglir gennym yn dod o fewn dau gategori:

Caiff gwybodaeth bersonol ei chasglu mewn amrywiaeth o ffyrdd. Wrth roi rhodd neu gofrestru ar gyfer digwyddiad neu restr bostio ar ein gwefan, caiff yr wybodaeth a ddarperir gennych ei chofnodi’n awtomatig ar ein cronfa ddata cefnogwyr, ynghyd â’ch dewisiadau o ran cyfathrebu a manylion eraill rydych wedi eu rhoi.

Os byddwch chi’n rhoi rhodd neu’n cyfathrebu â ni mewn unrhyw ffordd arall (e-bost, ffôn, wyneb yn wyneb, JustGiving, ac ati) gallai eich gwybodaeth hefyd gael ei chofnodi â llaw ar ein cronfa ddata cefnogwyr, pan fo hynny’n angenrheidiol i weinyddu eich cyfrif a / neu i ddarparu’r gwasanaethau rydych wedi gwneud cais amdanynt gennym ni.

Caiff manylion cyfathrebiadau a thrafodion parhaus hefyd eu cofnodi ar y gronfa ddata cefnogwyr.

Caiff gwybodaeth nad yw’n bersonol ei chasglu drwy ddefnyddio cwcis. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Sut y caiff ei defnyddio?

Bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio at y dibenion canlynol:

Gyda phwy fyddwn ni’n ei rhannu?

Fyddwn ni byth yn rhannu eich data â sefydliadau eraill at eu defnydd eu hunain, oni fo’n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Fodd bynnag, rydym yn gweithio gyda phartneriaid a ddewiswyd yn ofalus, sy’n darparu meddalwedd a gwasanaethau i ni i’n helpu i storio a phrosesu eich gwybodaeth yn ddiogel ac yn effeithlon. Dim ond gyda sefydliadau rydym yn ymddiried ynddynt rydyn ni’n gweithio, ac rydym bob amser yn sicrhau y cynhelir y gwiriadau angenrheidiol o ran diwydrwydd dyladwy a bod contractau priodol yn eu lle i sicrhau eu bod yn: glynu wrth y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR); ond yn defnyddio eich gwybodaeth at y dibenion y cafodd ei chyflenwi; ac yn trin eich gwybodaeth mor ofalus ag y byddem ni.

Pan fo data’n cael eu trosglwyddo y tu allan i’r UE, rhoddir camau diogelu perthnasol yn eu lle fel cymal contract safonol yr UE sy’n sicrhau y cydymffurfir â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).

Cydsyniad a buddiant dilys

Byddwn yn dibynnu ar eich cydsyniad fel y brif sail gyfreithiol i ni gysylltu â chi. I wneud hyn, byddwn yn rhoi cyfle i chi roi gwybod i ni sut rydych yn dymuno i ni gysylltu â chi, gan sicrhau y bydd pob deunydd swyddogol, fel ffurflenni rhoi ar y we, cofrestru diddordeb ar ffurflenni digwyddiadau, tocynnau raffl ac ati, yn cynnwys datganiad preifatrwydd mewn lleoliad amlwg a modd o ddewis cydsynio’n gadarnhaol yn ôl sianel ac ardal.

Mewn rhai achosion, fe allech chi fod yn cysylltu â ni drwy sianel lle nad ydych wedi cael y cyfle i nodi eich dewisiadau o ran cyfathrebu yn y dyfodol (e.e. anfon rhodd drwy’r post ynghyd â llythyr). Yn yr amgylchiadau hyn, ac ar yr amod eich bod wedi darparu eich manylion cysylltu i ni o’ch gwirfodd a heb wneud cais i’r gwrthwyneb, byddwn yn dibynnu ar fuddiant dilys fel sail i gysylltu â chi am ein gwaith ac am gyfleoedd i gymryd rhan yn y dyfodol.

Am ba mor hir y byddwn ni’n cadw eich data?

Byddwn yn adolygu ein cronfa ddata’n flynyddol ac os bydd yn ymddangos nad ydych wedi ymgysylltu â’n gwaith am dros ddwy flynedd, byddwn yn anfon neges atoch i roi gwybod ein bod yn bwriadu tynnu eich manylion cysylltu oddi ar ein cronfa ddata. Os na fyddwn yn clywed fel arall gennych cyn pen 28 diwrnod i ddyddiad ein e-bost, byddwn yn:

Eich hawliau

Dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) mae gennych nifer o hawliau o ran y ffordd y defnyddir eich data. Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

Gellir gweld manylion llawn eich hawliau GDPR ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth www.ico.org.uk.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch sut bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, cysylltwch â’n tîm drwy anfon e-bost at supportercare@thewallich.net neu ffonio 029 2066 8464.

Diweddarwyd ddiwethaf: 05 Awst 2020