ADRODDIAD GOHIRIO IECHYD MEDDWL

20 Apr 2023
textimgblock-img

Mynediad at wasanaethau gofal argyfwng iechyd meddwl i bobl ddigartref.

Ar ôl ymchwil helaeth dros yr wyth mis diwethaf, maent wedi cyhoeddi adroddiad sydd wedi canfod bod yr argyfwng iechyd meddwl yn effeithio’n anghymesur ar bobl sy’n ddigartref.

ADRODDIAD GOHIRIO IECHYD MEDDWL

Y PRIF GANFYDDIADAU

  • Mewn arolwg ar gyfer staff rheng flaen ynghylch cael gafael ar gymorth iechyd meddwl i bobl mewn argyfwng:

Roedd 83% yn ei chael yn anodd cael gafael ar y cymorth iawn i gleientiaid (63% yn ei chael yn anodd iawn)
Dywedodd 8% fod dim cymorth ar gael
Dim ond 3% o’r staff ddywedodd fod cymorth priodol ar gael

  • Yn ôl dadansoddiad o 4,216 o gofnodion dros 3 blynedd ar system rheoli digwyddiadau’r elusen, roedd:

481 achos o hunan-niwed neu feddwl am hunanladdiad
294 achos yn ymwneud â gorddos cyffuriau neu alcohol
1,508 achos o ymddygiad afreolus neu ymosodol

Er bod gwasanaethau ar bapur yn honni eu bod yn hygyrch i bawb sydd eu hangen, yn ymarferol mae rhwystrau gwirioneddol yn wynebu pobl sy’n ddigartref, er gwaethaf lefelau uchel o angen.

Rhybudd cynnwys
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys cyfeiriadau a disgrifiadau
cignoeth o hunan-laddiad, hunan-anafu, defnydd o
gyffuriau ac alcohol, a thrais.