Croes Ffin, Y Barri

248 Holton Rd, Y Barri CF63 4HS

Caerdydd a'r Fro

01446 749 365

Mae gwasanaeth Croes Ffin yn gweithredu ledled Caerdydd a’r Fro er mwyn darparu llety diogel â chymorth i bobl sydd wedi cael anawsterau yn y gorffennol â chyffuriau neu alcohol.

Mae’n ofynnol i’r preswylwyr fod wedi ymwrthod â chyffuriau anghyfreithlon ac alcohol am o leiaf chwe wythnos cyn dod i wasanaeth Croes Ffin.

Dylent hefyd fod wedi dadwenwyno neu ddilyn rhaglen adsefydlu yn ddiweddar a dylent fod yn parhau â rhaglen driniaeth bellach er mwyn ymwrthod â sylweddau.

Mae’r staff yn gweithio gyda’r preswylwyr i’w helpu i ddal i ymwrthod a thrwy hynny eu paratoi i symud ymlaen i lety priodol a chychwyn bywyd newydd.

Mae’r Wallich yn credu mai unigolion ag anghenion cymorth amrywiol a gwahanol yw pobl ddigartref ac agored i niwed.

Profwyd y gall byw mewn Amgylchedd sy’n Ystyriol o Feddylfryd Seicolegol (PIE) helpu i’w hadfer yn llwyddiannus.

Rydyn ni eisiau darparu gwasanaethau arloesol sy’n seiliedig ar ddealltwriaeth o drawma, fel Croes Ffin yn y Barri, a chyfateb pobl cystal ag y gallwn â chymorth sy’n addas iddyn nhw.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, neu i ofyn am wybodaeth am atgyfeirio, cysylltwch â ni.

Tudalennau cysylltiedig