Darpariaeth Gwelyau Brys Glanrafon

Glanrafon Centre, Chester Road East, Queensferry, Deeside, CH5 1SA

Sir y Fflint

01244 257749

Canolfan Glanrafon, Dwyrain Ffordd Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy, CH5 1SA

Mae Darpariaeth Gwelyau Brys Glanrafon yn darparu llety mewn argyfwng 24/7

I bobl sy’n wynebu digartrefedd yn Sir y Fflint.

Mae gan Ddarpariaeth Gwelyau Brys Glanrafon 23 caban annibynnol gyda chyfleusterau

Gall y gwasanaethau hefyd ddarparu llety i hyd at dri unigolyn yn y prif adeilad. Mae gan bob unigolyn ei ystafell ei hun a mynediad at ei ystafell ymolchi ei hun.

Yn gyffredinol, caiff y llety yn y prif adeilad ei ddefnyddio ar gyfer y rheini sydd ag anghenion mwy cymhleth neu a allai fod angen cymorth ychwanegol.

Rhagor o wybodaeth am Ddarpariaeth Gwelyau Brys Glanrafon

textimgblock-img

Yn ogystal â chynhesrwydd, diogelwch a bwyd, mae’r preswylwyr yn cael mynediad at weithiwr cymorth ac yn cael eu cyfeirio at atebion mwy hirdymor er mwyn iddynt allu dianc o’r strydoedd.

Mae’r cymorth yn cynnwys

  • Mynd i’r afael â sefyllfa’r unigolyn o ran digartrefedd
  • iechyd meddwl
  • camddefnyddio sylweddau
  • cyflyrau meddygol
  • cyllid
  • perthnasoedd

Mae’r Wallich yn credu mai unigolion ag anghenion cymorth amrywiol a gwahanol yw pobl ddigartref ac agored i niwed.

Profwyd y gall byw mewn Amgylchedd sy’n Ystyriol o Feddylfryd Seicolegol (PIE) helpu i’w hadfer yn llwyddiannus.

Rydyn ni eisiau darparu gwasanaethau arloesol sy’n seiliedig ar ddealltwriaeth o drawma, fel Darpariaeth Gwelyau Brys Glanrafon yn Sir y Fflint, a chyfateb pobl cystal ag y gallwn â chymorth sy’n addas iddyn nhw.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, neu i ofyn am wybodaeth am atgyfeirio, cysylltwch â ni.