Gwasanaeth Cymorth fel bo’r Angen Sir Gaerfyrddin

2 Station Rd, Llanelli SA15 1AB

Sir Gaerfyrddin

01554 701800

Mae gwasanaeth cymorth fel bo’r angen Sir Gaerfyrddin yn darparu cymorth yn gysylltiedig â thenantiaethau i bobl sy’n byw yn ne Sir Gaerfyrddin

The Wallich Llanelli Allotment

Mae’r cymorth sydd ar gael i helpu pobl yn

Rydym yn darparu cymorth fel bo’r angen i bobl sy’n byw mewn llety rhent preifat, tai sy’n eiddo i awdurdodau lleol neu gymdeithasau tai, perchen-feddianwyr a’r rhai hynny sydd heb gartref sefydlog.

Ein gwasanaethau:

Mae gan y tîm 21 o uwch weithwyr cymorth a fydd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill sy’n darparu cymorth fel bo’r angen yn Sir Gaerfyrddin, yn ogystal ag asiantaethau statudol ac unrhyw un a all gefnogi cleientiaid.

Atgyfeiriadau

Gellir cael mynediad uniongyrchol at atgyfeiriadau o’r prosiect, drwy anfon e-bost at cfssreferrals@thewallich.net nau ffonio 01554701800

Neu gan Adran Dai Cyngor Sir Gaerfyrddin, asiantaethau partner a hunanatgyfeiriad

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect cysylltwch â ni.

Tudalennau cysylltiedig