Staff The Wallich yn cael cynnig taliad hyd at £735 at gostau byw

10 Nov 2022

Elusen yn penderfynu cynnig taliad untro dewisol i staff, i helpu gyda’r cynnydd mewn costau byw y gaeaf hwn

Mae The Wallich wedi sefydlu Tasglu Costau Byw i weithio ar ffyrdd o leddfu’r pwysau ariannol a ragwelir yn 2022 ar staff a chleientiaid.

Mewn un o nifer o gynlluniau, bydd yr holl staff a gyflogir gan The Wallich ar 31 Hydref 2022 yn cael taliad gan y cynllun.

Mae faint o arian y gallai pob gweithiwr ei gael yn cael ei fandio yn ôl cyflog, gyda’r rhai sy’n ennill y cyflogau isaf yn mynd adref gyda’r swm uchaf.

Roedd staff rhan amser yn cael eu categoreiddio yn ôl y cyflog roedden nhw’n mynd adref gyda nhw, nid ar sail pro rata, a gallai staff a oedd yn teimlo nad oedd angen y taliad arnynt ddewis peidio â chymryd y taliad.

Argyfwng costau byw

Mae chwyddiant yn achosi cynnydd na welwyd ei debyg o’r blaen mewn costau byw yn y DU.

Er enghraifft, dywedodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ddiweddar fod tua 6 o bob 10 (60%) o bobl sy’n rhentu wedi dweud eu bod yn ei chael yn anodd fforddio eu biliau ynni, ac roedd tua 4 o bob 10 (39%) yn ei chael yn anodd fforddio eu taliadau rhent.

Mewn ymateb, prif nodau Tasglu Costau Byw The Wallich yw:

Rhannu gwybodaeth

Materion cyhoeddus ac ymgyrchu

Cyllido a phartneriaethau

Ymgyrchu dros gael mwy o help a diwygio yn y sector

Mae cyflogau yn ein sector yn dibynnu i raddau helaeth ar Grant Cymorth Tai’r llywodraeth a’r broses gomisiynu.

Mae ymchwil a gyhoeddwyd gan Cymorth Cymru wedi taflu goleuni ar effaith yr argyfwng costau byw ar weithwyr cymorth tai a digartrefedd rheng flaen yng Nghymru.

Dangosodd tystiolaeth gan dros 720 o weithwyr rheng flaen y pwysau ariannol enfawr maen nhw’n eu hwynebu, wrth iddyn nhw ddarparu cymorth hanfodol i ddegau o filoedd o bobl ledled y wlad.

Gyda’i gilydd, mae sefydliadau ar draws y sector yn mynnu:

Bydd Tasglu Costau Byw The Wallich yn parhau i geisio dod o hyd i ffyrdd o leddfu straen yr argyfwng costau byw i’w staff a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi y gaeaf hwn.

Tudalennau cysylltiedig