Black and white man drinking tea in office
08/02/15

Mae Gareth wedi bod yn gwella ers pedair blynedd bellach. Er bod staff prosiect Croes Ffin The Wallich wedi cyfrannu at ei adferiad, ei benderfyniad a’i gryfder ef sy’n bennaf gyfrifol am y newid byd.

Yn ddefnyddiwr cyffuriau ers yn hogyn yn ei arddegau, roedd Gareth yn gaeth i heroin a methadon. Yn pwyso dim ond 8 stôn, yn dioddef o iselder ac yn crafu byw, aeth popeth yn drech nag ef yn 2009 ond llwyddodd i sicrhau lle mewn canolfan adsefydlu breswyl.

“Y peth anoddaf yw cyfaddef bod gennych chi broblem. Roedd fy holl fywyd yn troi o gwmpas cyffuriau – o ble roeddwn i am gael fy ffics nesaf – doeddwn i ddim yn meddwl am fwyd, teulu, tai, iechyd – dim byd. Roedd wedi meddiannu fy mywyd. Roedd gen i ddewis rhwng gwella neu roi diwedd ar y cwbl.”

Dilynodd Gareth raglen dadwenwyno saith niwrnod – “uffern” yn ei eiriau ef – ac arhosodd yn y ganolfan am chwe mis arall i sicrhau ei fod yn barod i wynebu ei fywyd newydd heb gyffuriau.

“Y peth pwysicaf wrth adael canolfan adsefydlu yw bod gennych chi gartref sefydlog i fynd iddo,” meddai Gareth. “Os ydych chi’n penderfynu rhoi’r gorau i gyffuriau, mae’n rhaid i chi roi’r gorau i’ch hen fywyd – eich ffrindiau, eich perthynas, yr ardal rydych chi’n byw ynddi, hyd yn oed eich teulu weithiau. Mae’n anodd ac yn unig.”

Cyfeiriwyd Gareth at brosiect Croes Ffin The Wallich yng Nghaerdydd. Mae Croes Ffin ar gyfer pobl sydd wedi’u rhyddhau o driniaeth neu garchar ac sydd angen cymorth i gynnal y newid hwn yn eu bywydau. Mae’r cymorth a ddarperir yn galluogi pobl i ailadeiladu, adennill a datblygu’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnyn nhw i newid i fyw bywydau annibynnol; i’w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus a newid eu ffordd o fyw, i greu dyfodol heb gyffuriau.

I’r prosiect mae’r diolch am ei alluogi i gynnal ei fywyd newydd, glân yn ôl Gareth:

“Os na faswn i wedi cael y lle hwn, dydw i ddim yn gwybod beth fyddai wedi digwydd i mi. Mae Liz a gweddill y staff wedi bod yn anhygoel. Rydw i wedi bod yn teimlo’n isel sawl tro, ond maen nhw wedi llwyddo i godi fy hwyliau eto. Ers i mi fod yma, rydw i wedi cwblhau nifer o gyrsiau hyfforddi gyda NewLink ac rydw i bellach yn gwirfoddoli gydag Inroads, gan gefnogi a chynghori pobl sydd â phroblemau cyffuriau ac alcohol.”

Mae staff y prosiect yn dweud bod Gareth wedi gwneud cynnydd sylweddol ac maen nhw’n falch iawn o’r hyn y mae wedi’i gyflawni. Gobeithion Gareth am y dyfodol:

“Rydw i’n wahanol bellach. Rydw i’n falch o’m hun ac yn ôl mewn cysylltiad â’m teulu ac yn teimlo mod i’n barod i fyw’n annibynnol. Mewn blwyddyn mi fydda i wedi rhoi’r gorau i hawlio budd-daliadau, yn byw yn fy fflat fy hun ac yn gweithio’n llawn amser fel gweithiwr cymorth. Pe bawn i’n gallu siarad â 100 o bobl am gyffuriau a bod un ohonyn nhw’n gwrando arna i – digon iddyn nhw newid eu bywydau – yna byddwn i’n hapus, byddai wedi bod werth e.”