Llwyddiant i The Wallich yng ngwobrau’r Gaeaf

22 Dec 2022

Llongyfarchiadau i’n timau sydd wedi cael eu cydnabod yng Ngwobrau Tai CIH Cymru ac yng Ngwobrau Mwy Na Dim Ond Tanau

Mae wedi bod yn ddechrau gwych i dymor gwobrau’r gaeaf i rai o dimau ymroddedig The Wallich a gafodd eu cydnabod yn rhanbarthol ac yn genedlaethol am eu hymdrechion yn y gymuned.

Manylion y gwobrau

Enillwyr: Timau The Wallich yn Ynys Môn

Gwobrau Tai Cymru – Gwobr Creu Lleoedd Cadarnhaol

textimgblock-img

Mae Gwobrau Tai Cymru 2022, a drefnir gan Sefydliad Tai Siartredig Cymru, yn dathlu arferion da gyda chydweithwyr a thenantiaid ar draws y sector tai yng Nghymru.

Roeddem mor falch o dderbyn y Wobr Creu Lleoedd Cadarnhaol am brosiect blaenllaw gyda’n partneriaid.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn, mewn partneriaeth ag Elfennau Gwyllt i gyflenwi banciau bwyd Ynys Môn a Bywyd Da Môn gyda ffrwythau a llysiau ffres.

Cafodd y cyllid a sicrhawyd drwy ‘Fynd i’r Afael â Thlodi Bwyd ac Ansicrwydd Bwyd’ Llywodraeth Cymru, sef safle Parc Mount, Llangefni, ei ddarparu gan Care Link a bydd yn cael ei gynnal gan gleientiaid The Wallich.

Mae tŷ gwydr, gwelyau uchel, casgenni dŵr a sied eisoes wedi cael eu gosod ar y safle. Bydd y gwaith o ehangu’r ardal yn dechrau’n fuan diolch i gleientiaid The Wallich sydd wedi adeiladu mainc eistedd.

Teilyngwyr: Gwasanaeth Atal a Llesiant Castell-nedd Port Talbot (PAWS)

Gwobrau Tai Cymru – Gwobr Cefnogi Cymunedau

Un rhan o brosiect PAWS yw cymorth arbenigol i bobl sy’n rhan o Gymunedau sy’n Sipsiwn, Roma neu Deithwyr. (GRT).

Drwy weithio gyda Gwasanaethau Cymdeithasol Castell-nedd Port Talbot, y Gwasanaeth Dysgwyr Agored i Niwed a mwy, mae’r ‘Prosiect Pontio’ wedi bod yn llwyddiant ysgubol.

Rhaid cyfeirio’n arbennig at Christine Griffiths, aelod o staff The Wallich sy’n gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith hwn.

Rhwng mis Gorffennaf 2020 a mis Awst 2022, roeddem wedi cefnogi 50 o deuluoedd ar safleoedd carafanau sy’n cael eu rhedeg gan awdurdodau lleol a 18 o deuluoedd mewn cartrefi brics a morter. Hefyd, mae 55 o bobl eraill o gymunedau GRT yn defnyddio ein gwasanaeth galw heibio.

Gwnaethom gefnogi hawliadau budd-daliadau gwerth £101,004 (cyfanswm blynyddol) a thaliad â chymorth gwerth £15,729 o fudd-daliadau wedi’u hôl-ddyddio.

Fe wnaethon ni helpu i ddefnyddio cronfeydd cymwys a sicrhau 272 o eitemau cartref fel peiriannau golchi, poptai, gwelyau, soffas.

Sicrhawyd £15,752 gennym i helpu gyda chostau byw gan gynnwys tanwydd, cyflenwadau ysgolion a chymorth i ofalwyr.

Bydd y buddsoddiad hwn yn y gymuned yn helpu i leihau’r risg o ddigartrefedd ac yn helpu pobl i fyw bywydau mwy diogel, hapusach a mwy annibynnol.

Ar y rhestr fer: Timau The Wallich yn Sir Gaerfyrddin

Gwobrau Mwy Na Dim Ond Tanau – Gwobr Partneriaeth Gymunedol

Mae Gwobrau Mwy na Dim Ond Tanau yn cydnabod y cyfraniadau anhygoel a wnaed gan gydweithwyr, partneriaid ac aelodau o’n cymuned sy’n cefnogi Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, gan wneud y rhanbarth yn lle mwy diogel i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.

Cafodd y seremoni wobrwyo, a gynhaliwyd yng Ngwesty Parc y Strade yn Llanelli, ei chynnal gan gyflwynydd BBC Radio Wales, Wynne Evans.

Mae’n wych pan fydd gwasanaethau cyhoeddus yn y gymuned yn cydnabod ein gwerth o ran cadw pobl yn ddiogel. Gallwn hefyd helpu gwasanaethau cyhoeddus i ddeall mwy am drawma, drwy gydweithio a dangos iddynt sut rydym yn gweithio.

Llongyfarchiadau i dimau Sir Gaerfyrddin sy’n gweithio’n galed i gynnal enw da The Wallich am gefnogi pobl ledled y rhanbarth, er eu bod i gyd yn darparu gwasanaethau gwahanol a phenodol.

Llongyfarchiadau i bawb sy’n gysylltiedig – rydym mor falch o’n timau sy’n parhau i ddarparu gwasanaethau sydd wedi ennill gwobrau.

Tudalennau cysylltiedig