Y Wallich yn cael dyfarniad Marc Elusen Ddibynadwy

14 Dec 2020

Fel un o’r prif elusennau digartrefedd a chysgu ar y stryd yng Nghymru, mae’r Wallich yn falch o fod wedi cael dyfarniad Marc Elusen Ddibynadwy.

Mae dod yn ‘Elusen Ddibynadwy’ swyddogol yn nod ansawdd a ddyfernir gan NCVO (Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol) ar gyfer y gwaith hanfodol a wnawn ledled Cymru fel mudiad trydydd sector.

Beth yw’r Marc Elusen Ddibynadwy?

Mae’r Marc Elusen Ddibynadwy yn nod ansawdd a ddyfernir i fudiadau wedi asesiad allanol. Mae’n ddyfarniad a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae cael y dyfarniad hwn yn cynnig dilysiad allanol o ansawdd a hygrededd y Wallich fel sefydliad ac mae’n tynnu sylw at ein tryloywder fel elusen.

Mae Elusen Ddibynadwy yn seiliedig ar 11 maes ansawdd:

Mae gan y Wallich alluoedd amlwg yn y meysydd hyn. Er enghraifft, rydym yn arbennig o falch o’n Bwrdd Cysgodol Defnyddwyr Gwasanaeth, sy’n cynnwys cleientiaid ledled Cymru.

Mae’r Bwrdd yn cynnig llwyfan i leisio syniadau ynghylch darparu gwasanaethau i’n Uwch Dîm Arwain ac yn aml, ymgynghorir â nhw ynghylch newidiadau i’r sefydliad. Mae hyn hefyd yn cynnwys y cyfle i fod yn rhan o baneli cyfweld sy’n recriwtio staff newydd.

Lefelau cyflawniad

textimgblock-img

Mae pob maes ansawdd yn cynnwys dwy lefel o gyflawniad.

Mae sefydliadau’n dewis y lefel yn ôl capasiti staff, adnoddau, diwylliant sefydliadol neu batrymau gwaith.

Mae dwy lefel i’r dyfarniad. Dewisodd a llwyddodd y Wallich i gael dyfarniad Lefel 1.

Mae hyn yn dangos bod rhwymedigaethau cyfreithiol wedi’u cyflawni a bod systemau a strwythurau wedi’u sefydlu sy’n diogelu hawliau defnyddwyr gwasanaethau a gweithwyr.

Dywedodd Lindsay Cordery-Bruce, Prif Swyddog Gweithredol y Wallich:

“Mae ein staff wedi gweithio’n ddiflino drwy gydol pandemig y Coronafeirws.

Maen nhw wedi cefnogi dros 4,000 o bobl sy’n profi digartrefedd, gan fynd y tu hwnt i’w cyfrifoldebau o ddydd i ddydd, ac ar ben hynny, maen nhw wedi llwyddo i gael y nod ansawdd hwn.

Rydw i mor falch o’r gwaith caled a’r ymdrech barhaus sydd wedi cael ei wneud yn y broses achredu.

Hoffwn ddiolch i bob aelod o staff sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith, gan gynnwys gwirfoddolwyr a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Mae eu hymrwymiad ar y cyd wedi galluogi’r Wallich i gael y dyfarniad hwn sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol.”

I sicrhau bod y Wallich yn parhau i ymgorffori rhinweddau’r Marc Elusen Ddibynadwy, ein gwerthoedd sefydliadol ein hunain ac yn darparu’r cymorth gorau i bobl sy’n profi digartrefedd, edrychwch ar ein cynllun busnes cyhoeddedig ar gyfer 2020 – 2025: Amser Trawsnewid.

Tudalennau cysylltiedig